Základní škola

Adresa školy:  Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín
                         budova ZŠ
                         Vitice 15
                         281 06
                         ID: akrmh5j                       

                         e-mailová adresa ZŠ: zs.vitice@centrum.cz

                         tf: 321 674 665

Provoz školy: 7:30 - 16:30


 Personální obsazení, kontakty

pedagogické pracovnice:

 • Mgr. Renata Pacalová, ředitelka, výchovná poradkyně - 321 674 665, mobil 733 738 666
 • Mgr. Alena Fantová, třídní učitelka I. třídy -  1. a 2. ročníku, metodik prevence 321 674 665
 • Jiřina Tupcová, třídní učitelka II. třídy,  -  3., 4. a 5. ročníku, předsedkyně ŠR 321 674 665
 • Stanislava Mukařovská, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 321 674 665
 • Mgr. Veronika Opatřilová, externí pedagog

provozní pracovnice:

 • Jana Církvová, uklízečka ZŠ a ŠJ
 

Co nabízíme:

Plnohodnotné vzdělávání v 1. až 5. ročníku -> Klid a pohodu -> Jsme často venku. -> Máme tělocvičnu. Rádi se hýbeme. -> Přestávkové pohybové hry  - V hodině se každý žák dostane mnohokrát ke slovu. -> Rádi zpíváme. -> Problémy řešíme hned. -> Různorodé formy učení -> Výlety -> Interaktivní tabuli, tablety i počítače v rozumné míře > Kroužek angličtiny -> Družinu do 16:30 h. › Zdravé obědy -> Pitný režim: Stolní voda -> Jsme v programu Ovoce do škol a Mléko do škol. -> Plavecký výcvik -> Dobrou zkušenost se zařazováním žáků do druhého stupně ZŠ


Organizace výuky:

I. třída

1. a 2. ročník jsou spojené do jedné třídy. Na některé předměty se žáci dělí. Sdílená asistentka ve třídě.

 II. třída

3., 4. a 5. ročník jsou spojené do jedné třídy. Na angličtinu - 3 hodiny týdně - se třída dělí na dvě skupiny . Zároveň se dělí na některé hodiny matematiky a českého jazyka. 


 

Metody práce:

1. střídavá výuka – jedno oddělení přímá výuka, další oddělení samostatná práce v různé formě  

2. skupinová  výuka – staronový  progresivní  způsob  výuky, umožňuje přizpůsobit tempo nadaným i slabším (tzv. „otevřená třída“) a využívá tyto postupy:

 • Brainstorming – rozvíjení předkládaného tématu z výukového plánu
 • Snowballing – na počátku úkolu pracuje každý sám, úkol se ztěžuje a vznikne spolupráce třídy na jeho řešení 
 • Role play – ve scénáři hodiny má každý žák jinou roli - na konci prezentování výstupů
 • Rounds – kladení otázek do koleček – zejména při opakování
 • Mentální mapování – grafické znázornění učiva (Mind mapping) 
 • Diskuze – rozvoj komunikačních schopností, sociálních  interakcí,pravidel slušného chování, tolerance, aktivní prezentace s využitím ICT nebo vlastních výtvorů

3. párová výuka – běžný způsob řešení  úkolů ve dvojicích

4. projektová výuka – komplexní praktická i teoretická výuka na dané téma ( jednodenní, dvoudenní )

5. otevřené učení -  žáci všech ročníků se mohou pro některé předměty spojit a to buď ve škole nebo v rámci exkurzí, tématických výletů, soutěží..


 

Je pro nás důležitá:  1. Vlídná důslednost

                            2. Pozitivní náročnost


Chceme přispět k tomu, aby malé venkovské školy prožívaly svoji  renesanci.

Aby je rodiče vnímali jako přívětivé, oceňovali klid a bezpečí v prvních letech školní docházky dítěte. Aby věkovou nesourodost třídy chápali jako výhodu pro další život dítěte. Usmívající se

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/219562243400010-malotridky/

Podívejte se na pořad o málotřídních školách - ČT - 29.2.2020

 

Metodik školní prevence a Výchovný poradce