Úplata za MŠ 2021/2022

Vnitřní předpis č. 40/2021 pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Úplatu za předškolní vzdělávání tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty a je stanovena po přijetí dítěte do mateřské školy.

Výše úplaty

Zákonný zástupce dítěte hradí měsíční úplatu v následující výši :

 1. za každé dítě, které je přihlášeno k pravidelné docházce v celodenním provozu:
  430,- Kč
 2. za každé dítě z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte dle § 30 zákona č. 204 / 2005 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a za dítě, které dovršilo 3 let věku a navštěvuje mateřskou školu v rozsahu nepřevyšujícím 4 hod. denně podle § 30 zákona č. 204 / 2005 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů:
  327,- Kč
 3. děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání úplatu nehradí

Děti se zdravotním postižením a odloženou školní docházkou (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) úplatu nehradí.

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, v těchto případech :

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené skutečnosti je nutné prokázat ředitelce mateřské školy písemným potvrzením
od příslušného úřadu.

Podmínky úplaty

Úplatu podle výše uvedených kritérií hradí zákonný zástupce dítěte přihlášeného do mateřské školy vždy, a to i v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. Tímto je zajištěno jeho místo v mateřské škole.

V případě přerušení provozu mateřské školy na více než 5 kalendářních dní bude úplata poměrně snížena.

V případě, že bude mateřská škola uzavřena celý měsíc ( v době letních prázdnin ) se úplata nehradí.

Splatnost úplaty

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce do pokladny mateřské školy.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, lze po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

Způsob úplaty: V hotovosti přes pokladnu školy.

Tato vnitřní směrnice nabývá platnost od 1.9. 2021 a je platná do 31.8. 2022

Ve Viticích 12.5. 2021
Mgr. Renata Pacalová
ředitelka školy