Školní řád mateřské školy

Školní řád je zpracovaný v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / dále jen Školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Uplatňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Provoz školy

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem od 6:30 do 16:00.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Vitice.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími osobami s cílem předškolní výchovy – podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. Vytváří základní předpoklady pozdějšího vzdělávání.

Vzdělávání dětí v mateřské škole je poskytováno za úplatu, která se stává příjmem dané školy. Podmínky úplaty, její výše a splatnost, možnosti pro snížení nebo osvobození od úplaty jsou stanoveny vnitřními směrnicemi daného roku. /viz. samostatný předpis/

Organizace provozu

Mateřská škola je jednotřídní, předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do zpravidla do 6 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – účinnost od 1.1.2017.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud jsou do mateřské školy přijaty, bude v mateřské škole zajištěna nezbytná speciálně pedagogická podpora a jejich vzdělávání bude probíhat podle individuálního vzdělávacího programu.

Denní režim může být pozměňován v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě provozních a organizačních změn, ale vždy tak, aby reagoval na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.

Denní doba venku činí zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpolední pobyt se řídí délkou pobytu dětí v mateřské škole. V zimním i letním období lze dobu pobytu upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku či možnosti vzniku smogové situace ( mlha, vítr,teploty pod -10 stupňů. Pobyt venku lze dle rozhodnutí ředitelky a učitelek omezit nebo zkrátit na 20 minut.

V letních měsících je možno provoz přizpůsobit pobytem venku na stinných místech zahrady.

Denní režim

6:30 - 8:00    příchod dětí do mateřské školy - předání dětí hry a činnosti (spontánní, řízené)
9:00 - 9:30     hygiena, svačina
9:30 - 11:30     hry a činnosti (spontánní, řízené)
11:30 - 12:30     hygiena, oběd
12:30 - 14:00    hygiena, odpočinek 
14:00 - 16:00    hygiena a svačina, hry a činnosti (spontánní, řízené) - předávání dětí zákonným zástupcům

Denní režim může být pozměňován v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě provozních a organizačních změn, ale vždy tak, aby reagoval na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.

V denní vzdělávací nabídce jsou spontánní a řízené činnosti ve vyváženém poměru. Činnosti, které dětem nabízíme, plánujeme tak, aby podněcovaly aktivitu a experimentování, zároveň umožňovaly práci vlastním tempem apod. Nabídka zahrnuje činnosti individuální, skupinové, frontální, hry v malých, středních i velkých skupinách.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Pokud ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školního poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Má právo zákonný zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ( §21 školského zákona).

Na základě tohoto rozhodnutí zpracuje učitel mateřské školy plán pedagogické podpory. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. ( § 16 odst.4 a 5 školského zákona a §2 a §10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce a doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 11 vyhl. č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně.

Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná ( §16 odst. 4 školského zákona a § 11, §12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola Vitice vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Podporuje vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Přerušení nebo omezení provozu

Provoz školy se přerušuje zpravidla v měsíci červenci a v srpnu / letní prázdniny/ po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem a zároveň informuje zákonné zástupce o možnosti umístění dítěte v jiné MŠ.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů omezit nebo přerušit i v jiném období / např. Z organizačních nebo technických příčin/. Ředitel oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne, a to po projednání se zřizovatelem.

Stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Pokud je dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.

Stravování zajišťuje školní jídelna, kde se také hradí úplata za stravné. Podmínky úplaty jsou známy zákonným zástupcům od začátku daného školního roku.

 1. Přihlašování a odhlašování stravného se provádí den předem, v případě náhlého onemocnění do 7:00 ústně nebo telefonicky na čísle 321674618 - záznamník
 2. Stravování je zajištěno dle platných předpisů 3 x denně /dopolední a odpolední svačina a oběd/
 3. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim v podobě čaje či pitné vody. Nápoj připravuje kuchařka a za hygienické podávání odpovídá pedagogický personál.
 4. Z důvodů dodržování hygienických předpisů není dovoleno donášet dětem vlastní pití a stravu, pouze v případě, že je zvláštní strava doporučena lékařem.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Z této vzájemné spolupráce vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

a) Každé přijaté dítě (dále jen "dítě") má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na zajištění činnosti služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Děti se podílejí na tvorbě pravidel společného soužití a jsou motivované k jejich dodržování.

b) Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

 • aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by se je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...)
 • být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,....) 

Vybráno z Úmluv o právech dítěte

Základní práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí mají právo

 • na informace o průběhu výsledků vzdělávání dětí
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovně i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitosti týkajících se vzdělávání dětí
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno
 • na vyzvání ředitel mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte ( předávat do mateřské školy dítě zdravé – bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolesti břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.) Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásí vedení školy
 • nepřítomnost dítěte v mateřské škole vždy neprodleně omluví a při opětovném nástupu přihlásí své dítě den předem
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
 • nahlašovat ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřním režim mateřské školy
 • řídí se školním řádem mateřské školy
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi 
 • docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti – odpovídat na dotazy a připomínky

Přebírání a předávání dětí

 • Zákonní zástupci předávají dítě do mateřské školy po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě. Při předání informují o jeho zdravotním stavu. V žádném případě není možné, aby dítě přicházelo do třídy samo!
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole( teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, výskyt vší apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech např. Návštěva lékaře, rodinné důvody, bude s nimi samostatně dohodnut způsob přebírání a předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi.
 • Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si přebírají dítě od pedagogického pracovníka ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ, a to v době určené mateřskou školou, po vyzvednutí dítěte se nezdržují v MŠ déle než je nezbytné a opustí neprodleně objekt školy.
 • Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, kontaktuje telefonicky zákonného zástupce a setrvá na území mateřské školy do vyřešení záležitosti. / informuje ředitele školy, obrátí se na Policii ČR/.

Omlouvání dětí

 • Zákonný zástupce dítěte oznámí nepřítomnost dítěte v MŠ vždy neprodleně, při opětovném nástupu do MŠ přihlásí dítě den předem.
 • Při předávání dítěte v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtíží dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 • Zákonní zástupci dítěte bez zbytečného odkladu informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech , které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Informování o akcích školy

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce /výlety, divadelní představení, besídky apod./ informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci, popřípadě písemným upozorněním na nástěnkách v šatně. Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky a web.
 • V případě, že na těchto akcích bude třeba i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na této akci /vybere příspěvek na základě plné moci/.

Způsob předávání informací o prospívání dítěte v mateřské škole

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je k dispozici v šatně školy.
 • Zákonní zástupci se mohou v průběhu roku informovat o průběhu a výsledků vzdělávání svého dítěte.
 • Výsledky vzdělávání dětí jsou průběžně zaznamenávány do tzv. "záznamových listů", které jsou uloženy ve třídě - na vyžádání k nahlédnutí
 • Výsledky vzdělávání dětí se spec. vzdělávacími potřebami ( pokud dochází do MŠ) jsou v průběhu roku vyhodnocovány a zaznamenávány.
 • Možnost informovanosti i po skončení třídních schůzek, které jsou zpravidla 3 x ročně. V případě potřeby je svolána i mimořádná schůzka.
 • Lze si domluvit s ředitelkou nebo učitelkou školy i individuální pohovor, kde jsou projednány podstatné připomínky ke vzdělávání dítěte.

Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Prevence probíhá v rámci programu školy. V případě poškození majetku bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v 8.00 h, znovu se odemyká po obědě
ve 12.00 h, odpoledne ve 14.00 h. V jiném čase, prosím, zvoňte!
Od 1.9.2018 je u vchodu školky nainstalován kamerový systém.

 1. Děti se do mateřské školy schází do 8:00, po obědě odchází v době zpravidla do 12:00. 
 2. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jejich zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
 3. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. 
 4. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jiného zletilého zaměstnance školy. 
 5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 
 6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jinou učitelkou nebo v krajním případě řádně poučenou a pověřenou osobou školy.
 7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 
 8. Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), může pedagogický pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy. 
 9. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagogického pracovníka dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě. 
 10. Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.

Postup při úrazu dítěte

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě, na zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu pedagogickému pracovníkovi nebo jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:

 • Zjistit poranění. 
 • Informovat ředitele školy. 
 • Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři. 
 • Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu telefonicky zákonným zástupcům dítěte. 
 • Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.

Postup při podávání léků, kapek, mastí, čípků (dále jen medikace), dieta

V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto:

 • zákonný zástupce předloží řediteli školy ke schválení žádost 
 • ředitel školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí

 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
 2. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Součásti dokumentace školy:

Plán prevence sociálně patologických jevů /šikana, vandalismus, násilné chování/

Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu.

Další bezpečnostní opatření

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů.
 • V prostorách školy si odkládají věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.
 • Při hře dětí se dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje se jejich hra, předchází se konfliktům.
 • V našich pravidlech je nenosit do mateřské školy nebezpečné předměty ani hračky.
 • Při chůzi na schodech se dbá, aby se děti nestrkaly.
 • Při manipulaci s nůžkami, štětcem, špičatými pomůckami, malými korálky... dbají pedagogičtí pracovníci zvýšeně na bezpečnost

Evidence dítěte v mateřské škole (školní matrika)

Po přijetí dítěte do mateřské školy je vyplněn a podepsán zákonnými zástupci Evidenční list dítětePřihláška ke stravování.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle pravidel ochrany osobních údajů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osb v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů. Škola vyžaduje jen nutné údaje vyplývající ze školského zákona.

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte ( § 34 a odst.2)

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (ve Viticích), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (34 a odst.2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy , a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhl.č.14/2005 Sb.) Stanovena od 8:00 - do 11:30.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Viz. organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34 a odst.3).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání , dopustí se tím přestupku podle § 182 a č. 561/2004 Sb. školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést

 • telefonicky do mateřské školy
 • písemně učiteli
 • osobně učiteli

Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka ředitele školy, která poskytnuté informace vyhodnotí. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí ( § 34 a odst.4).

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy, která posoudí a rozhodne o vhodnosti odůvodnění pro individuální vzdělávání. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34 a odst.4).

Oznámení zákonného zástupce o individuální vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte § 34 b odst.2)


Ředitel školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34 b odst. 3). Tyto oblasti budou vycházet ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoumání znalostí dítěte v mateřské škole)
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34 b odst.3)

Ukončení docházky individuálního vzdělávání dítěte

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ( § 34 b odst.4)
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34 b odst.7)

Ukončení docházky

Ředitel může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, a to po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 
 • zákonný zástupce dítěte opakovaně závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy /např. nerespektuje provozní dobu MŠ, nedodržuje školní řád/, 
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízeními 
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Co dítě do mateřské školy potřebuje

 • pevné bačkory /ne pantofle/ 
 • vhodné oblečení a obuv na pobyt venku a ve třídě
 • pláštěnku 
 • pyžamo s poutkem na zavěšení
 • kapesník
 • náhradní spodní prádlo ( nutné i ponožky či punčocháče)
 • kartáček na zuby

Věci je třeba podepsat!

Další opatření

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity MŠ. Jejich souhlas je písemný a kdykoliv odvolatelný.

Śkola nebude nikde zveřejňovat portrétní fotografie dětí. Pouze fotografie dokumentační, skupinové, na zveřejňovaných seznamech budou pouze iniciály nebo přidělené symboly.

Zákonní zástupci svým podpisem na třídních schůzkách stvrzují souhlas a seznámení se školním řádem MŠ.

Spolupráce školy a školky

Zajištění dohledu - ranní družina

Mateřská škola zajišťuje dohled nad žáky školní družiny Základní školy Vitice a to vymezenou dobu tj. ráno od 6:30 - 7:30. Žáci přicházejí a odcházejí po písemné dohodě se zákonným zástupcem žáka.

Školní řád MŠ nabývá platnosti dne 3. 7. 2018
Projednán na pedagogické radě dne 2. 7. 2018
Schválen Školskou radou dne 29. 6. 2018

Nabývá účinnosti dne 3. 9. 2018