Režim dne

Denní režim může být pozměňován v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě provozních a organizačních změn, ale vždy tak, aby reagoval na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.

Denní doba strávená venku činí zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpolední pobyt se řídí organizací postupného odchodu dětí ze školky. V zimním i letním období lze dobu pobytu upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku či možnosti vzniku smogové situace ( mlha, vítr, teploty pod -10 stupňů). Pobyt venku lze dle rozhodnutí ředitelky a učitelek omezit nebo zkrátit na 20 minut.

V jarních a letních měsících je možno provoz přizpůsobit delším pobytem venku na stinných místech zahrady.

Denní režim

6:30 - 8:00    příchod dětí do mateřské školy - předání dětí hry a činnosti (spontánní, řízené)
8:00 - 9:30     řízené činnosti, hry, hygiena, svačina
9:30 - 11:30     hry a činnosti (spontánní, řízené), vycházka
11:30 - 12:30     hygiena, oběd
12:30 - 14:00    hygiena, odpočinek 
14:00 - 16:00    hygiena a svačina, hry a činnosti (spontánní, řízené) - předávání dětí zákonným zástupcům

V denní vzdělávací nabídce jsou spontánní a řízené činnosti ve vyváženém poměru. Činnosti, které dětem nabízíme, plánujeme tak, aby podněcovaly aktivitu a experimentování, zároveň umožňovaly práci vlastním tempem apod. Nabídka zahrnuje činnosti individuální, skupinové, frontální, hry v malých, středních i velkých skupinách.

PŘEDŠKOLÁCI:

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 vyučovací hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhl.č.14/2005 Sb.) Stanovena je od 8:00 - do 12:00  hodin. Pobyt venku je zahrnut do výuky, děti si osvojují praktické i poznávací dovednosti, a zejména dovednosti pohybové.

Odchod dětí po obědě je zpravidla ve 12:00 hodin.

Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v 8:00 h,
znovu se odemyká po obědě ve 12:00 h,
odpoledne ve 14:00 h.

V jiném čase, prosíme, zvoňte! V době poobědového spaní prosíme o klid.

Od 1. 9. 2018 je u vchodu školky nainstalován kamerový systém.