Mateřská škola

Adresa MŠ:

Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín

budova Mateřské školy 

Vitice 104

281 06 

e-mailová adresa:  ms.vitice@tiscali.cz

tf: 321 674 618

ID: akrmh5j ( totožné se ZŠ)

 

Kapacita mateřské školy je 28 dětí, věkově smíšených, zařazených do jedné třídy.

Provoz je od 6:30 - 16:00 hod. Organizaci a provoz mateřské školy upravuje "Školní řád".

Vzhledem k režimu MŠ prosíme o docházku nejpozději do 8:00 hodin.

Prostorové uspořádání mateřské školy vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Školka prošla rekonstrukcí a to včetně šatny a hygienického zázemí. Je vybavena odpovídajícím nábytkem, didaktickými pomůckami, audiovizuální technikou.U budovy mateřské školy je zahrada, která slouží pouze v době provozu školy dětem. Areál je řádně oplocen,vybaven hracími prvky a pískovišti s kryty. Prostor je uspořádaný tak, aby umožnil dětem rozmanité pohybové aktivity. Vzrostlé stromy poskytují dětem v letních měsících dostatek stínu.

Děti dostávají plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a dodržují pitný režim. V nabídce je mléko, sladký i nesladký nápoj. 

Snažíme se o pravidelný denní rytmus a řád, který reaguje na aktuální situaci a potřebu dětí, rodičů i školy.  Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Během dne se prolíná činnost řízená učitelkami se zřetelem na individuální potřeby dětí se spontánními aktivitami.Děti jsou denně venku (přizpůsobujeme se počasí) a mají dostatek volného pohybu nejen ve volné přírodě, ale i na zahradě a v interiéru školy.

Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení.Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Je dodržován stanovený řád.Pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Nedochází k manipulaci s dětmi, nadbytečnému organizování.

Učitelky  podporují děti v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztahu mezi dospělými a dětmi se snaží o projevy vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti,vzájemné pomoci a podpory.Zvláštní pozornost je věnována prevenci šikany a sociálně patologických jevů.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Plánování pedagogické práce a chod školy je funkční, zástupkyně ředitelky aktualizuje školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními učitelkami. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, hasiči, policií, mysliveckým sdružením a Mateřskou školou Kozojedy i Třebovle. Dále spolupracujeme s PPP v Českém Brodě, zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejích záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Mateřská škola má vypracovaný Školní vzdělávací program - ,, Díváme se kolem sebe“. 

Cíl: Spokojené dítě, kterému se nažíme naslouchat, dítě spokojené, nebojácné a připravené pro vstup do základní školy.

Zaměstnanci MŠ

Pedagogické pracovnice:

 • Věra Maksová, učitelka a zástupkyně ředitelky pro MŠ - 321 674 618, mail: ms.vitice@tiscali.cz
 • Jiřina Hovorková, učitelka - 321 674 618

Provozní pracovnice:

 • Jarmila Bergerová, zároveň školní asistentka

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Přednostně budou umisťovány děti, které mají trvalý pobyt ve Viticích a spádových obcích ( Hřiby, Dobré Pole, Chotýš, Močedník, Lipany). Pro přijetí je nepřekročitelné kritérium kapacity MŠ.

 • děti 1 rok před zahájením povinné školní docházky
 • děti s odkladem školní docházky
 • děti ve věku 5 - 2 let, při rozhodování o přijetí rozhodnou data narození dětí, tj.od nejstaršího k nejmladšímu

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na nástěnce v mateřské školy a na webových stránkách školy a to po dobu 15 dní.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem v příslušných termínech.

Než k nám dítě přijde

Zaměřte se prosím na hygienické a pracovní návyky

 • dítě se učí udržovat osobní čistotu, používat toaletní papír a kapesník 
 • učí se umývat, čistit zuby, utřít si ruce a ústa
 • samostatně jí lžící popř. používá příbor
 • pije z hrnku nebo skleničky
 • samo se svléká a obléká 
 • umí si nazout boty a bačkory
 • pozná si své věci a ukládá je na své místo