Školní družina

Školní družina je důležitou součástí základní školy a je bezplatná. Pracuje podle školního vzdělávacího programu "HRAJEME SI RÁDI".

Školní družina má jedno oddělení, které je určené pro děti 1. - 5. ročníku. Kapacita školní družiny je 25 žáků. Přednost při přijímání žáků do družiny mají žáci 1., 2., a 3. ročníku.

Činnost v ŠD je zaměřena především na tvořivé, odpočinkové, relaxační a pohybové aktivity.

Školní družina využívá své vlastní prostory, ale i prostory třídy vybavené interaktivní tabulí, tělocvičny a školní zahrady. V prostorách školní družiny jsou počítače a velkoplošná televize s internetem, které v rozumné míře využíváme. Družina je průběžně vybavena novými stolními hrami, stavebnicemi, hračkami nebo sportovním náčiním. Pro výtvarnou a pracovní činnost jsou zde k dispozici pastelky, fixy, voskovky a další výtvarné pomůcky a materiál. K sezení v družině slouží gymbally. Máme klavír a snažíme se zpívat.

Žáci se ve školní družině učí být samostatní nebo se učí pracovat ve skupinkách, učí se pravidlům her a osvojují si pravidla sociálního soužití. Získávají zde nové zkušenosti, poznatky a dovednosti.

Děti jsou v průběhu školního roku seznamovány s možnými riziky pohybu v určitém prostředí a o zásadách správného chování nejen ve škole, v jídelně, na veřejnosti, na komunikacích, v dopravních prostředcích, v přírodě.

Vychovatelka školní družiny úzce spolupracuje s třídními učiteli a společně se zapojuje do různých akcí a soutěží pořádaných školou.

Školní družina nabízí:

 • příjemné prostředí, blízkost přírody,vytváření vztahu k místu a prostředí, vedeme děti k ochraně životního prostředí - třídění odpadu, úctě k majetku a vybavení školy
 • přátelskou spolupráci s učitelkami a ředitelkou školy
 • individuální přístup ke každému dítěti (zvyšování sociálních kompetencí, upevňování základních společenských návyků)
 • kontakt dětí různých věkových skupin (posilování komunikativních dovedností) 
 • rozvoj estetického cítění (výtvarné a pracovní činnosti, hudební a dramatické činnosti)
 • seznamování dětí s literaturou (četba různých zajímavých knih)
 • relaxaci a spontánní činnosti
 • sportovní a pohybové aktivity, kolektivní hry
 • výchovu ke zdravému životnímu stylu, bezpečnost a ochranu zdraví, dodržování pitného režimu a hygieny
 • děti jsou poučeny o pravidlech silničního provozu a chování chodců (seznámení s dopravními značkami)
 • prohlubování a upevňování poznatků získaných ve škole (možnost využití počítačů, velkoplošné televize, interaktivní tabule a různých didaktických pomůcek), různé zábavné vědomostní soutěže, sledování přírodovědných naučných pořadů a různých vzdělávacích pořadů k upevnění probraného učiva

Odpolední družina

Délka a časový plán vzdělávání:

 • 11:40-12:30 - hygiena, přechod do školní jídelny - oběd, příchod do ŠD
 • 12:30-13:00 - odpočinková činnost - relaxace (sledování přírodovědných a jiných naučných vzdělávacích pořadů, různých zajímavostí, pohádek; četba, klidné hry na koberci, malování, hračky nebo stavebnice dle individuálního zájmu)
 • 13:00-14:30 - pobyt venku - pohybová aktivita (obnova duševních a fyzických sil)
 • 14:30-15:30 - zájmová a rekreační činnost (kolektivní hry dětí )
 • 15:30-16:30 - příprava na vyučování (rozumová výchova) - zábavné procvičování a upevňování získaných vědomostí

Omlouvání žáků: Vždy písemně s datumem a časem odchodu. Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu.

Telefon: 321 674 665