Projekty a spolupráce

Realizovaný projekt:

Šablony pro ZŠ a MŠ Vitice

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004499
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dokončené projekty:

Zapojení do projektu
"Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod II"
reg.č. CZ.02.3.68/0/15_005/0000148
(poskytnutí poradenské služby, logopedické vyšetření, péče)

Projekt byl realizován v období 1. ledna 2016 – 30. června 2017

cílem projektu bylo:

  • prohloubení spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka- vytvoření Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod

Dne 28.11.2014 byla ukončena realizace projektu „Zateplení vnějšího pláště mateřské školy Vitice“, akceptační číslo projektu 14197283. Projekt byl financován za spoluúčasti fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa/oblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy č.p. 104 Vitice, úspora primárních zdrojů energie a tím snížení emisí relevantních látek, především CO2. Realizace projektu zahrnovala zvýšení tepelného odporu budovy zateplením vnějšího pláště budovy mateřské školy v obci Vitice kontaktním stěnovým zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních výplní, provedení nových vnitřních a vnějších okenních parapetů a zateplení střechy v mezistřešním prostoru stavby.
Celkové výdaje projektu: 1.565.999,42 Kč, způsobilé výdaje projektu: 1.010.522,00 Kč, dotace Fondu soudržnosti EU: 858.943,00 Kč, dotace SFŽP: 50.526,00 Kč.

Dne 28.11.2014 byla ukončena realizace projektu „Zateplení vnějšího pláště hospodářského pavilonu mateřské školy Vitice“, akceptační číslo projektu 14197603. Projekt byl financován za spoluúčasti fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa/oblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy hospodářského pavilonu č.p. 102 mateřské školy Vitice, úspora primárních zdrojů energie a tím snížení emisí relevantních látek, především CO2. Realizace projektu zahrnovala zvýšení tepelného odporu budovy zateplením vnějšího pláště budovy hospodářského pavilonu mateřské školy v obci Vitice kontaktním stěnovým zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních výplní, provedení nových vnitřních a vnějších okenních parapetů a zateplení střechy v mezistřešním prostoru stavby.
Celkové výdaje projektu: 1.991.050,47 Kč, způsobilé výdaje projektu: 825.039,00 Kč, dotace Fondu soudržnosti EU: 701.283,15 Kč, dotace SFŽP: 41.251,95 Kč.