Vnitřní řád školní družiny

1. Přihlašování žáků do školní družiny

Školní družina je určena žákům malotřídní školy Vitice. Do školní družiny přihlašují žáka rodiče.

V přihlášce musí být uveden čas a způsob odchodu v každém dni týdne. Každá změna musí být doložena písemnou formou (omluvný list). Pokud chtějí rodiče v průběhu školního roku žáka ze školní družiny odhlásit, musí tak učinit písemně.

2. Provoz školní družiny

Ranní školní družina není.

Žáci však mohou chodit do školy od 7:00 hodin a využívat prostory ŠD.

Dozor zajišťují pedagogové ZŠ.

Před začátkem vyučování, tj. v 7:50 hod. jsou už žáci v budově ZŠ ve svých třídách.

Odpolední družina je od 11:40 nebo dle skončení dopolední výuky do 16:30 hod.

Po skončení vyučování v 11:40 hod. přebírá paní vychovatelka žáky ze šatny a v 11:50 jdou společně na oběd. Po obědě začíná program družiny dle podmínek - uvnitř v družině nebo venku. Činnost, která by neměla být rušena odchody žáků, je stanovena od 12:30 - 14:15 hod. V 16:30 hod provoz končí.

Když dítě opustí školu, přebírají za něho zodpovědnost rodiče.

3. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelky ŠD.

K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění.

5. Zajištění činnosti družiny

Pokud paní vychovatelka onemocní, ředitelka školy zajistí suplování. O výjimečných situacích, které znemožní činnost ŠD jsou rodiče předem informováni.( odstávka vody, elektřiny apod)

6. Pitný režim

Využíváme automat na pitnou vodu. Dodávku vody zajišťuje škola.

V případě potřeby mohou rodiče vychovatelku kdykoliv kontaktovat, případně si domluvit mimořádnou schůzku. Rodiče získávají informace v průběhu rodičovských schůzek.