POKYNY K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9. 2020

Provoz mateřské školy nebude omezen, trvá v době od 6,30 do 16,00

Stravování a pitný režim bude zajištěn pravidelně bez omezení

Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé – bez známek jakéhokoliv onemocnění!  Pokud má dítě alergické projevy, musí zákonný zástupce doložit o alergii lékařské potvrzení. V případě nákazy Covid - 19 bude postupováno dle platných pokynů a nařízení OHS,MZ ČR a nadřízených orgánů.

Žádáme tímto rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním

Roušky – budeme postupovat dle nařízení MZČR a MŠMT. Přesto žádáme rodiče o používání roušky při vstupu do školky ( šatny). Jednu roušku označenou v sáčku ponechte dětem ve skříňce – pokud se u některého z dětí objeví příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních dětí. Mateřská škola bude ihned informovat rodiče a hygienickou stanici – ostatním tímto nastává povinnost nasadit roušky.

U venkovních dveří bude k dispozici dezinfekce, která bude umístěna na stolečku – žádáme o dezinfekci rukou!

Dítě budeme přebírat obvyklým způsobem. Při předání proběhne kontrola zdravotního stavu dítěte, dítě si důkladně umyje ruce vodou s použitím tekutého mýdla a zapojí se do činností ve třídě.

Do mateřské školy nedonášejte žádné hračky ani jiné nepotřebné předměty.

Děti si nebudou v mateřské škole čistit zuby. Toto opatření bude trvat do odvolání.

Při předávání dítěte se zbytečně nezdržujte u budov ani v areálu mateřské školy, dodržujte odstupy / podmínky budou operativně aktualizovány v souladu s krizovými opatřeními a semaforem ČR/

 Další opatření v mateřské škole

- bude probíhat časté větrání prostor

- častější hygiena rukou

- častá dezinfekce prostor, ploch a hraček

- používání papírových kapesníků  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a vývoji epidemiologické situace. O případných změnách budou rodiče vždy informováni.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci                                    Věra Maksová – zást.řed.pro MŠ